هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان راه و شهرسازی آستانا-قزاقستان