تبریک سال نو

نمایشگاه تخصصی صنعت،ساختمان و انرژی ایران در هرات افغانستان