نمایشگاه تخصصی صادراتی جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/08/971141.pdf