اخبار مهم

نمایشگاه بزرگ تکنولوژی ژئوکاتیک و تجهیزات نقشه برداری و ساختمان

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/docs/922939.pdf