دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و بازسازی قفقاز