تبریک روز مهندس

صورتجلسه شماره ۲۹ مورخ ۹۶/۰۹/۰۷

http://www.mccima.com/userfiles/SH-Goftego/S-Jalasat/1396/SH-G-07-09-96.pdf