صورتجلسه شماره ۲۷ مورخ ۹۶/۰۸/۲۲

http://www.mccima.com/userfiles/SH-Goftego/S-Jalasat/1396/SH-22-08-96.pdf