صورتجلسه شماره ۲۳ مورخ ۹۶/۰۷/۲۴

http://www.mccima.com/userfiles/SH-Goftego/S-Jalasat/1396/SH-24-07-96.pdf