تبریک سال نو

هیئت مدیره

ali-alinegad
آقای مهندس علی علینژاد
سمت: رئیس هیئت مدیره

سلیمی
آقای مهندس محسن سلیمی
سمت: دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره

mohammadreza-pirasteh
آقای مهندس محمدرضا پیراسته
سمت: خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره

zareie
آقای مهندس فضل الله زارعی
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره

vaseie
آقای مهندس علی واسعی
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره

2رضایی
آقای مهندس جلال رضایی
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره

غفاری
آقای مهندس علی اصغر غفاری
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره

آردی
آقای مهندس علی آردی
سمت: عضو علي البدل هيئت مديره

غفران
آقای مهندس مصطفی غفران
سمت: عضو علي البدل هيئت مديره

SHARIFKHANI
آقای مهندس علی شریف خانی
سمت: عضو علي البدل هيئت مديره

KALANI
آقای مهندس فرامرز کلانی مقدم
سمت: بازرس اصلی

علیشاهی
آقای مهندس بهزاد علیشاهی
سمت: بازرس علی البدل

منوچهری
آقای مهندس مهدی منوچهری
سمت: نائب رئيس هيئت مديره

mahdi-ghafournia
آقای مهندس مهدی غفورنیا
سمت: قائم مقام دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره

احمدی
آقای مهندس حسین احمدی
سمت: منشی و عضو اصلی هیئت مدیره

mehran-banihashem
آقای مهندس مهران بنی هاشم
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره

مهدیزاده
آقای مهندس مسعود مهدیزاده
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره

اشراقی
آقای مهندس حسین اشراقی
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره

SARKHOSH
آقای مهندس حسین سرخوش
سمت: عضو علی البدل هيئت مديره

برومند
آقای مهندس جواد برومند
سمت: عضو علي البدل هيئت مديره

دنکوبان
آقای مهندس محمد دنکوبان
سمت: عضو علي البدل هيئت مديره

DANESHVAR
حاج آقای رئوف محمدی دانشور
سمت: بازرس اصلی

ابراهیمی
آقای ذبیح الله ابراهیمی
سمت: بازرس اصلی