هیئت مدیره

ali-alinegad
آقای مهندس علی علینژاد
سمت: رئیس هیئت مدیره

منوچهری
آقای مهندس مهدی منوچهری
سمت: دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره

احمدی
آقای مهندس حسین احمدی
سمت: منشی و عضو اصلی هیئت مدیره

zareie
آقای مهندس فضل الله زارعی
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

غفاری
آقای مهندس علی اصغر غفاری
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

اشراقی
آقای مهندس حسین اشراقی
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

زاهدی
آقای مهندس مهدی زاهدی
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

محبی
آقای مهندس محمدرضا محبی
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

فیض زاده
آقای مهندس فولاد فیض زاده
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

دلیر دیسفانی
آقای مهندس مهران دلیر دیسفانی
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

DANESHVAR
حاج آقای رئوف محمدی دانشور
سمت: بازرس اصلی

ابراهیمی
آقای ذبیح الله ابراهیمی
سمت: بازرس علی البدل

غفورنیا
آقای مهندس مهدی غفورنیا
سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

پیراسته
آقای مهندس محمدرضا پیراسته
سمت: خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره

سلیمی
آقای مهندس محسن سلیمی
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

2رضایی
آقای مهندس جلال رضایی
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

مهدیزاده
آقای مهندس مسعود مهدیزاده
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

قربان نیا
آقای مهندس بهرام قربان نیا
سمت: عضو اصلی هيئت مديره

بنی هاشم
آقای مهندس مهران بنی هاشم
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

فرزان نژاد
آقای مهندس نصیر فرزان نژاد
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

توتونچی
آقای مهندس امیدرضا توتونچی
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

کلانی
آقای مهندس فرامرز کلانی
سمت: بازرس اصلی

آردی
آقای مهندس علی آردی
سمت: بازرس اصلی