اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

وظایف و اختیارات

۱-  فراهم آوردن امکان حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی عوامل اجرایی موجود در استان و ایجاد زمینه مشارکت تشکل های غیردولتی استانی (صنفی–تخصصی) در تصمیمات شورا.

۲- ایجاد شرایط مناسب به منظور ارتقای توان فنی، مهندسی و تخصصی عوامل اجرایی استان.

۳-  همکاری و مشارکت در نیازسنجی و تدوین مقررات فنی، بخشنامه های مرتبط با نظام فنی و اجرایی، ضوابط تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و تهیه فهارس بهای پایه.

۴- تهیه فهارس پایه استانی برای رشته های مختلف در صورت نیاز و پیشنهاد آن به سازمان برنامه وبودجه کشور به منظور تایید.

۵- تهیه ضرایب منطقه ای جهت پیش بینی در قراردادها برای مناطق مختلف استان نسبت به قیمت های پایه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم شده و پیشنهاد آن به سازمان برنامه وبودجه کشور برای تایید.

 

منبع : آیین نامه روش کار شورای فنی استان

دانلود آیین نامه