کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی

وظایف و اختیارات

1-  فراهم آوردن امكان حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي عوامل اجرايي موجود در استان و ايجاد زمينه مشاركت تشكل هاي غيردولتي استاني (صنفي–تخصصي) در تصميمات شورا. 2- ايجاد شرايط مناسب به منظور ارتقاي توان فني، مهندسي و تخصصي عوامل اجرايي استان. 3-  همكاري و مشاركت در نيازسنجي و تدوين مقررات …