طرح مشکلات دارایی و تامین اجتماعی جهت بررسی در جلسات