ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در شهر مشهد