اخبار مهم

اطلاعیه دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت سوم)

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم عضو انجمن دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت سوم) که در ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۷/۲۲ در محل انجمن واقع در مشهد بزرگراه شهید کلانتری سایت مجتمع توریستی رفاهی آبادگران ایران برگزار می گردد حضور به هم رسانید.

ضمنا هر یک از شرکتهای عضو انجمن می تواند نماینده خود را کتبا برای حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به انجمن معرفی نماید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

۱- گزارش رئیس هیأت مدیره و دبیر انجمن

۲- گزارش بازرس انجمن

۳- تصویب صورتهای مالی سال قبل و تصویب بودجه پیشنهادی سال آینده

۴- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسین انجمن

۵- طرح سایر مواردی که صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

۶- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

 

majma