اخبار مهم

تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ۶ و اصلاح جداول آین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ هیأت محترم وزیران