تصویر جوابیه شماره ۲۱۶۴۴۰ در خصوص پیمانکاران شرکت توزیع برق