اخبار مهم

بیانیه کانون سراسری پیمانکاران عمرانی : “فرجام پیروزمندانه برجام، امیدواری به تدابیر آینده”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/04/942403.pdf