اخبار مهم

اطلاعیه دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

اطلاعیه دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم عضو انجمن دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول) که در ساعت ۱۸ روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۲ در محل انجمن واقع در مشهد-بزرگراه شهید کلانتری-سایت مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران برگزار می گردد. حضور به هم رسانید ضمنا هر یک از شرکتهای عضو انجمن می توانند نماینده خود را کتبا برای حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به انجمن معرفی نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

۱- گزارش رییس هیئت مدیره و انجمن

۲- گزارش بازرس انجمن

۳- تصویب صورتهای مالی سال قبل و تصویب بودجه پیشنهادی سال آینده

۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین انجمن

۵- طرح سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

۶- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

تصویر روزنامه خراسان – توضیحات بیشتر