اخبار مهم

آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/04/69454.pdf