گاهنامه الکترونیکی : گزارش یکصد و بیست و سومین جلسه نهد تعامل