پرداخت بدهی های قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های . . .