تبریک سال نو

نحوه محاسبه ضرایب جبرانی

۱- جبران آثار قیمت حامل  های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل

۲- جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

 

توضیحات بیشتر