تبریک سال نو

نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل