اخبار مهم

نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل