نامه اتاق بازرگانی به شورای عالی پول و اعتبار در خصوص مشکلات بدهی پیمانکاران