تبریک سال نو

مکاتبه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی در خصوص کسر بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار