لزوم رعایت قوانین و مقررات مرتبط با طرحهای عمرانی …