سمینار آموزشی مدیریت زمان توسط آقای دکتر محمدرضا احمدی