دوره آموزشی حسابداری مالیاتی

دوره آموزشی جسابداری مالیاتی بر اساس آخرین تغییرات قوانین مالیاتی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

همراه با کلیات قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های جدید آن

اطلاعات بیشتر