جوابیه شماره ۴۹۷۲۴ مورخ ۹۳/۵/۴ رئیس امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی