تغییر شماره تلفن های انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

بدینوسیله به اطلاع می رساند شماره تلفن های جدید انجمن جهت تماس به شرح ذیل می باشد :

تلفن : ۳۸۷۱۸۱۹۱-۰۵۱ (۵خط)
نمابر : ۳۸۷۱۸۱۸۱-۰۵۱