اطلاعیه مهم : تمدید موقت گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

برابر تصمیمات کمیته وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران مقرر گردید  گواهینامه صلاحیت شرکتهائی که پرونده اطلاعات پیمانکاری خود را در سامانه ساجات ثبت و ارسال نموده باشند به مدت دو سال و شرکتهایی  که تا کنون موفق به ثبت اطلاعات در سامانه ساجات نگردیده اند با رعایت شرایط ذکر شده یکسال تمدید گردد. خواهشمند است به منظور تمدید به انجمن مراجعه فرمائید.

جهت مشاهده بخشنامه اینجا کلیک کنید