آشنایی با فرآیند احراز صلاحیت شرکتهای دانش بنیان

حتراما به استحضار می رساند

جهت آشنایی با فرآیند احراز صلاحیت شرکتهای دانش بنیان و بهره گیری از سیاست های تشویقی موجود(برگه پیوست) جلسه ای در روز پنج شنبه …..

اطلاعات بیشتر