گزارش نشست هیئت مدیره کانون سراسری با معاونت نظارت راهبردی