اخبار مهم

نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل ابلاغی ۲۳/۰۶/۱۳۹۲