اخبار مهم

مطالبات معوقه پیمانکاران و عدم پرداخت به موقع

موضوع مطالبات معوقه پیمانکاران و عدم پرداخت به موقع صورت وضعیتها و اتخاذ راه مناسب برای رفع آن ، در دستور کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است ، خواهشمند است نسبت به تکمیل (در صورت امکان مستند) و پاسخگوئی سئوالات مذکور در فرم پیوست (ارسالی از مرکز پژوهشهای مجلس) و ارسال آن به این انجمن حداکثر تا تاریخ ۱۵/۰۵/۹۱ اقدام فرمائید.
بدیهی است پاسخ آن شرکت ، جهت انعکاس و اقدام پس از جمع بندی توسط کانون سراسری پیمانکاران به مرکز پژوهشهای مجلس ارائه خواهد گردید.