تبریک سال نو

مشکلات مالیاتی و ارزش افزوده

قابل توجه

با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده با اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، شایسته است اعضای محترم مشکلات مالیات بر ارزش افزوده خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از طریق فکس (۸۷۱۸۱۸۱) و یا Email : syndicate@kh-syn.org به انجمن اعلام تا اقدامات لازم در خصوص پیگیری آن به عمل آید.

 

 

103153207