اخبار مهم

طرح آمارگیری از شرکتهای ساختمانی

923558-1          طرح آمارگیری از شرکتهای ساختمانی در سطح استان همزمان با سراسر کشور از تاریخ ۹۲/۱۱/۲۶ لغایت ۹۲/۱۲/۲۰ اجرا می گردد.