اخبار مهم

جلسه نهاد تعامل با حضور آقای دکتر نوبخت مورخ ۳ دی ماه ۱۳۹۲

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2014/01/22368-peyvast.pdf