انتخاب انجمن به عنوان مشاور حقوقی مدیر کل راه و شهرسازی