آگهی تجدید فراخوان عمومی (نوبت اول)

بانک سپه مدیریت شعب منطقه خراسان شمالی در نظر دارد احداث ساختمان مدیریت شعب منطقه و شعبه بجنورد خود را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی و یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

اطلاعات بیشتر