اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی

کلیه اعضاء محترم :
باسلام ،
ضمن معطوف داشتن نظر آن شرکت محترم به مصوبه مورخ۱/۵/۱۳۹۱مجلس شورای اسلامی ابلاغی با شماره ۲۲/۲۶۰۶۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۱موضوع، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (???) قانون مالیاتهای مستقیم ، ذیلا مهمترین موادمذکور در آن ذیربط با سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در پروژه های عمرانی جهت اطلاع و بهره برداری اعلام میگردد.
ماده? ـ در ماده (???) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ?/??/???? و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (?%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی‌ روز «حذف و عبارت» سه درصد (?%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می‌گردد..
ماده?ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (?) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت‌ صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این‌صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.
ماده??ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (???) قانون کار [۴]مصوب ??/?/???? مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (??) و (??) قانون تأمین اجتماعی [۵] مصوب ?/?/???? و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.
انجمن شرکتهای
ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی