ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی

کليه اعضاء محترم : باسلام ، ضمن معطوف داشتن نظر آن شرکت محترم به مصوبه مورخ1/5/1391مجلس شوراي اسلامي ابلاغي با شماره 22/26060 مورخ 16/5/1391موضوع، قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (???) قانون مالياتهاي مستقيم ، ذيلا مهمترين …