تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۴۸) : (نامه شماره ۲۸۵۲۶) نحوه محاسبه مصالح پای کار در بخشنامه ارز

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/01/porsesh-va-pasokh-48-28526.pdf