تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۴۶) : (نامه شماره ۲۷۶۷۳)

مصالح پای کار در قراردادهای سرجمع که براساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه می یابند

 

 

دانلود