تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۴۴) : (نامه شماره ۲۷۳۷۲)

ابهام در نحوه محاسبه تأخیرات مشاور در رسیدگی به صورت وضعیت های موقت طبق بخشنامه ۵۰۹۰

 

دانلود