تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۴۳) : نامه شماره ۲۶۳۵۵

نحوه محاسبه شاخص مربوط به کارکردهای غیر مجاز در محاسبات تعدیل نرخ ارز

 

دانلود