تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۴۲) : (نامه شماره ۲۶۸۷۳)

تاریخ پرداخت مطابق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان

 

دانلود