تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۳۸) :(نامه شماره ۲۶۷۵۲)

استناد دانشگاهها به بند “ب” ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پاسخ سازمان مدیریت

 

دانلود