تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۳۵) : (نامه شماره ۲۵۸۰۱)

اعمال ضریب بالاسری به کارکردهای فهرستی براساس ماده ۱۲ سرجمع (فهارس بهاء سال ۹۲ به بعد)

 

دانلود