تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

پرسش و پاسخ (۲۸) : (نامه شماره ۲۴۰۲۵)

بخشنامه تعیین دامنه قیمت های مناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

 

دانلود