تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۲۸) : (نامه شماره ۲۴۰۲۵)

بخشنامه تعیین دامنه قیمت های مناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

 

دانلود